ហួ​​សចិ​ត្ត!! ​​នា​​រី​​ម្នា​​ក់​​ទិ​​ ញក្តា​​មសមុ​ទ្រ ​​ខកចិ​​ ត្តក្រោ​​យទិ​ ញក្ដា​​មរួ​ច ​​ស្រា​​យខ្សែ​​ច.ងក្ដា​ម​​មក ​​ស្រា​ប់​តែ​…

សូមប្រយ័ ត្ន ល្.បិចរកស៊ីថ្មីរបស់អ្នកលក់ក្តាមខូ ចៗណាស់ ហួសចិត្តនិយាយមិនចេញ! នារីម្នាក់ចេញវីដេអូ ខកចិត្តក្រោយទិញក្ដាមរួច ស្រាយខ្សែច.ងក្ដាម មក គ្រាន់តែខ្សែច ងក្តាមឃើញហើយហួសចិត្ត, នាងក៏បានសរសេរដា ស់តឿនបងប្អូន មិត្តភក្ដិនៅលើបណ្ដាញសង្គម តាមរយៈគណនីផ្ទាល់ខ្លួនថា៖ «កុំច្រ.ឡំថាថងច្រកក្ដាមអីទៅ😂ហេតុអ្វីឱអ្នកលក់ក្ដាមអើយ 😂 លក់ក្ដាមរឺក៏លក់ចំ ណង😂ចុះបើច.ងតែខ្សែតូចៗទៅក៏វាជាប់ដែរមិនកៀ.បដៃទេ ច.ងបែបនឹងអត់អា.ណិតក្ដាមទេឬ? ក្ដាមគ្នាធ្ង ន់ខ្លួ នណាស់ដឹងទេ 😂ស្អែកក្ដាមឡាយបកស្រាយហើយ😂លក់ខ្លួ នខ្ញុំជាក្ដាម រឺមួយក៏លក់ចំ.ណង😂😂»។ សូមប្រិយមិត្តទស្សនានូវវីដេអូទាំងស្រុង ខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.