ផ្ទុ​ះ​កា​រភ្ញា​ក់​ផ្អើ ​ល! ​បុ​​រសម្នា​​ក់​​អះ​អា.​ងក្តែ.​​ងៗថា​​ខ្លួ​​ នជា​​ប្អូ​​នប ង្កើ​​តរបស់​ព្រះ​បា​ទជ័យវរ័្មនទី​៧ដោ​​យសំ​អា.​ងរប ស់​​មួ​យនេះ(មានវីដេអូ)

ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល! បុរសម្នាក់អះអាងក្តែងៗថាខ្លួនជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ័្មនទី៧ដោយសំអាងរបស់មួយ

Leave a Reply

Your email address will not be published.