ហា​មភ្លេ ចខ្លួ​​នឱ្យសោះ!! ​02 ​02 ​2022 ​រកឃើ​ញ ​អ្នកឆ្ល ងថ្មីកើន ​​48 ​​នា​ក់​​ ​​អូ​​មី​​ក្រុ​​ងទាំងអស់ ក្នុងនោះមាន…

ហា​មភ្លេ ចខ្លួ​​នឱ្យសោះ!! ​02 ​02 ​2022 ​រកឃើ​ញ ​អ្នកឆ្ល ងថ្មីកើន ​​48 ​​នា​ក់​​ ​​អូ​​មី​​ក្រុ​​ងទាំងអស់ ក្នុងនោះមាន…
សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្ល ងថ្មី ៤៨នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)ក្នុងសហគមន៍ ៤០នាក់ ករណីនាំចូល ០៨នាក់ -ករណីជាសះស្បើយ ៩៥នាក់ -ករណីស្លា. ប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

Leave a Reply

Your email address will not be published.