សូ​មប្រុ​​ងប្រយ័ ត្នបងប្អូន!! នៅតែកើន ​​03 ​02 ​2022 ​រកឃើ​ញ​អ្នកឆ្ល ងថ្មី ​​46 ​នា​​ក់​ ​1043 ​​ឆ្លង ​​អូ​​មី​ក្រុ​ង​ ក្នុងនោះមាន…

សូ​មប្រុ​​ងប្រយ័ ត្នបងប្អូន!! នៅតែកើន ​​03 ​02 ​2022 ​រកឃើ​ញ​អ្នកឆ្ល ងថ្មី ​​46 ​នា​​ក់​ ​1043 ​​ឆ្លង ​​អូ​​មី​ក្រុ​ង​ ក្នុងនោះមាន…
សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្ល ងថ្មី ៤៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)អូមីក្រុងទាំងអស់ សហគមន៍ ៤១,នាំចូល ០៥ករណី -ករណីជាសះស្បើយ ៩២នាក់ -ករណីស្លា. ប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

Leave a Reply

Your email address will not be published.