មួ​​យគ្រួ​​សា​​រ៥នា​ក់​.ស្លា​​.បទាំ​ងអស់​​ ​ព្រៃ​​ ​​.ផ្សែ​.ណា​​ស់​​ ​​កក្រើ​កមណ្ឌលគី​​រី​

មួ​​យគ្រួ​សា​​រ៥នា​​ក់​.ស្លា​​.បទា​ំ​​ងអស់​​ ​ព្រៃ​ ​.ផ្សែ​.ណា​​ស់​​ ​​កក្រើ​​កមណ្ឌលគី​​រី​​

Mondulkiri ​provincial ​​authorities ​​are ​​investigating ​a ​​case ​​and ​​rescued ​​a ​​person ​from ​an ​​accident

​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.